Jonas Lindkvist

Onsdag (Wednesday), 14:00–14:30, H135b

Affiliering (affiliation): Lunds universitet, SWE

Abstract:

Från nya bollar till gamla björnar
Den performativa maskuliniteten i S*M*A*S*H* & Pistvakt


Humor i rörlig bild har genom historien varit en manlig sfär. Några av de mest intressanta tillfällen då det har gestaltats har varit exempel där maskuliniteten lyfts fram i förgrunden, för att på så sätt kritiskt granskas och omformuleras. I svensk humorhistoria hittar vi två väldigt olika exempel som samtidigt har mycket gemensamt. S*M*A*S*H* (Herngren/Holm 1990) och Pistvakt (Apelgren 1998–2000) utgår från en nästan uteslutande manlig rollbesättning i två hypermaskuliniserade världar, den genomkommersialiserade elitidrotten och den karga norrländska fjällvärlden. Genom att använda sig av parodi, pastisch och satir gestaltar man i båda serierna iscensättandet av maskulinitet som performativitet.

Genom att utgå från, utveckla och kritisera teoretiker inom parodi som Mikhail Bakhtin, Margaret Rose, Linda Hutcheon, Simon Dentith, Richard Dyer och Dan Harries vill jag visa hur parodi i rörlig bild erbjuder unika egenskaper som skiljer det från mycket av forskningen som har genomförts inom parodi, vilket fokuserar i hög grad på den skrivna texten. I rörlig bild kan en scen samtidigt vara parodi i manus, pastisch i mise-en-scène, satir i musik och rent drama i skådespelarutförande. De flytande gränserna mellan olika former av intertextualitet gör att intressanta spänningar uppstår.

Tydliga representationer av kön eller genus i linje med en normativ heterosexuell reproduktiv könsidentitet har visat sig vara den viktigaste faktorn för hur åskådare identifierar sig subjektivt med karaktärer i film och tv. För Judith Butler är genus något som kan ses som en stiliserad upprepning av handlingar, eller som en social strategi för överlevnad då man av samhället straffas om man misslyckas med att ”spela” sitt kön enligt de snävt definierade normerna.

Som parodiforskare med fokus på de subversiva aspekterna av parodi är synsättet på köns- eller genusidentitet som spelad eller performativ intressant, eftersom det ligger så nära parodins funktion och tradition av konstant performativitet och återskapande vilket destabiliserar normer och synliggör motståndshandlingar. Parodi är en konstform som omfamnar det artificiella, det iscensatta, och punkterar idéer om en naturlig ordning och normalitet.

För min presentation vill jag visa hur komediserierna S*M*A*S*H* och Pistvakt använder sig av parodi, pastisch och satir för att gestalta en maskulinitet som genom sin performativitet och synliggörande av stereotypiseringar underminerar olika manlighetsnormer. Jag hoppas kunna säga något om hur serierna specifikt använder olika former av intertextualitet, men också något om de särskilda förutsättningarna för intertextualitet i rörlig bild.
 

Om (about):

Mitt namn är Jonas Lindkvist och jag är doktorand i filmvetenskap vid Lunds universitet. Just nu skriver jag på min avhandling som heter Subversion and Resistance in Animated Parody, där jag analyserar sex animerade tv-serier (Archer, BoJack Horseman, My Little Pony: Friendship is Magic, Rick & Morty, Robot Chicken & South Park) med tänkta kapitel som ska handla om parodins gränser, representationer av queerhet, representationer av nation, samt karnevalism och frågan om förändring eller status quo.

Jag har en masterexamen i film- och mediehistoria, men även magisterexamina i genusvetenskap, historia och litterärt skapande, samt en kandidatexamen i filmvetenskap.

Urval av examinerande uppsatser:

“It’s not even a real country anyway – Representationen av nation i modern animerad parodi”, masteruppsats i film- och mediehistoria, 2017.

”Från skogsbryn till masstart – Kommodifieringen av längdskidsändningar från 1980-talet till 2015”, magisteruppsats i film- och mediehistoria, 2017.

”Bland oceaner och flöden - Förhållandet mellan plot och story, samt kontroll av informationsflöden i Oceanstrilogin”, kandidatuppsats i filmvetenskap, 2012.

”Fairway - En intersektionalistisk diskursanalys av representationen av Annika Sörenstam i svensk media”, magisteruppsats i genusvetenskap, 2008.

”Bland idrottare och idrottningar – Medierepresentationer av svenska idrottare i dagspressen 1900–2004”, magisteruppsats i historia, 2008.

Photo
Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2022-08-09