Andreas Tranvik

Onsdag (Wednesday), 13:00–13:30, H135b

Affiliering (affiliation): Lunds universitet, SWE

Abstract:

Kunskap och komedi
Ludvig Holberg och upplysningens didaktik


I mitt paper påbörjar jag en undersökning av Ludvig Holbergs författarskap med utgångspunkt i relationen mellan kategorierna kunskap, å ena sidan, och humor, å den andra. Upplysningstänkaren Holbergs ärende är ju inte bara att illuminera, utan också, och i lika hög grad, att underhålla. Komedierna – däribland Den Politiske Kandestøber (1722) och Jeppe på Bjerget (1722) – torde vara de viktigaste vittnesbörden därvidlag, men den holbergska humorn är på intet sätt begränsad till teaterns värld. Så menar till exempel Sebastian Olden-Jørgensen i Ludvig Holberg som pragmatisk historiker (2015) att en humoristisk stil är påtaglig även i Holbergs historiografiska arbeten. På ett motsvarande sätt går det inte heller att isolera kunskapen hos Holberg till en de vetenskapliga skrifternas sfär, som om dramernas didaktiska syften vore ovidkommande. Komedin återfinns helt enkelt i kunskapen hos honom, och kunskapen likaledes i komedin. Därav är han, som Thomas Bredsdorff formulerar det på ett ställe, ”en stor tænker og alvorlig oplysningsfilosof – der elskede at være morsom”.

Denna egenskap hos Holberg kan vid en första anblick te sig som en egendomlighet – notera Bredsdorffs emfatiska tankstreck ovan – och inte minst utifrån vår tids förståelsehorisont. Kunskapsproduktion och sanningssökande associeras nämligen allt som oftast med allvarsamma aktiviteter, och skämt och skratt likaledes med alldagligheter. Holberg kombinerar emellertid tillvägagångssätten ifråga – han är varken främmande för sanningsanspråk eller för skämtande, och inte ens när det sker på samma gång. Humorn kan till och med fungera som ett slags epistemologiskt verktyg för honom, och därmed som ett medel i upplysningsverksamheten. Det är kring detta verktyg som mitt paper kretsar. Genom att jämsides belysa kategorierna kunskap och humor hos Holberg ämnar jag utveckla förståelsen inte bara av författarskapet i sig, utan också av humorns kunskapsformerande roll i det större upplysningshistoriska sammanhanget.
 

Om (about):

Andreas Tranvik är doktorand i litteraturvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Hans avhandlingsprojekt kommer att handla om kunskap och humor hos Ludvig Holberg.

Bokkapitel:

  • “En räv bland igelkottar. Några tankar om Strindberg och vetenskaperna”, Strindbergiana, Strindbergssällskapet (accepterad för publicering).

Tidskriftsartiklar (peer review):

  • “Dialectic of Two Cultures: Edward Albee, C. P. Snow, and Who’s Afraid of Virginia Woolf? as Dramatized Epistemology”, Partial Answers: Journal of Literature and the History of Ideas, Johns Hopkins University Press (accepterad för publicering).

 

Photo
Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2022-08-09