Acta Series

CSS's Acta-series is a serie of hardcover publications in subjects related to the field of Scandinavian Studies.

 

Ditt språk i min mun: Grannspråkets glädje och gagn

Författare: Anna Smedberg Bondesson

ISBN: 978-91-7061-159-9
Utgivningsår: 2014
Språk: svenska
Inbunden
Antal sidor: 83 s
Beställ boken här: https://www.makadambok.se/produkt/ditt-sprak-i-min-mun-grannsprakets-gladje-och-gagn/

Kunskapen i och om grannspråket är menings lös. Om vi bara lyckas besinna detta, ser vi samtidigt att samma grannspråk kan tjäna som medel för andra mål och meningar, som ökad språklig, litterär, kulturell medvetenhet och, inte minst, förstärkt förmåga att förundras. Däri ligger grannspråkets stora glädje och gagn.

Ditt språk i min mun är en essäistisk självbiografi som sprakar av engagemang för litteratur, kommunikation och grannskap. Den sammanflätar skandinaviska, tyska och italienska kulturmöten och gränslandsupplevelser med inre gränsländer och pläderar kraftfullt för öppenhet och ärlighet i grannkontakterna. Öresund blir härmed en plats där hela världen ryms, representeras och skakas om. Utsiktsposten är bron mellan det svenska och det danska. Men bron räcker inte hela vägen. Också genom en imaginär tunnel måste man färdas, genom de egna fördomarna och tillkortakommandena. Här går ingen fri.

Anna Smedberg Bondesson, universitetslektor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning vid Högskolan i Kristianstad, har varit svensklektor vid Köpenhamns universitet i åtta år. Om det arbetet och mycket annat berättar hon i Ditt språk i min mun.

Boken gavs ut i samarbete med Makadam förlag och Centrum för Öresundsstudier.

 

Transformationer:
Valda texter från International Association of Scandinavian Studies (IASS) 28:e konferens i Lund 2010

Redaktör: Per Erik Ljung

ISBN: 9789163398940
Utgivningsår: 2011
Språk: svenska, danska, engelska & norska
Inbunden
Antal sidor: 358 s
Beställ boken här: https://www.bokshop.lu.se/butik/transformationer/

Antologin rymmer tjugosex texter från en internationell konferens kring översättning – i bred mening – som ägde rum i Lund sommaren 2010.

Förvandlingarna mellan språk, genrer, konstarter, medier och kulturer äger rum hela tiden. Det är ett perspektiv som är självklart för skandinavister. Vi läser litteratur som är översatt, vi sysslar med förståelse och tolkning, vi diskuterar betydelser från och mellan olika koder, diskurser, genrer och medier, vi översätter och undervisar i ”nabosprog”. I boken ställs grundläggande frågor om vad översättning kan innebära när begreppet vidgas en smula, vilken roll översättning spelar i litteraturhistorien och hur importen till Norden av litteratur och andra medier går till, liksom det omvända: vad exporteras ud af huset från de skandinaviska länderna.

Boken är försedd med en orienterande inledning och texterna är organiserade i fem grupper som pekar på några olika möjligheter att arbeta med översättning. Transformationer är samtidigt den första volymen i en acta-serie som ges ut av Centre for Scandinavian Studies Copenhagen–Lund (CSS).

IASS-konferensens samlade proceedings finns att läsa i pdf-format här

 

Skandinavien i tid och rum:
Bidrag från CSS-konferenserna 2011 och 2012

Redaktör: Mats Jönsson

ISBN: 9789163398957
Utgivningsår: 2013
Språk: svenska, danska, engelska & norska
Häftad
Antal sidor: 309s
Beställ boken här:https://www.bokshop.lu.se/butik/skandinavien-i-tid-och-rum/

Antologin innehåller två avdelningar med utvalda bidrag från våra internationella konferenser 2011 och 2012. Bokens femton kapitel ramas in av en övergripande inledning kring begreppet skandinavism samt en transkriberad diskussion om skandinaviska studiers framtid.

Givet bidragens interdisciplinära kvalitet, djup och bredd hoppas vi att även denna bok, precis som föregångaren Transformationer, når ut till alla som är intresserade av nordiska språk-, kultur- och mediefrågor.

Vi önskar alla läsare lycka till med resan genom dessa intresseväckande rader. Oavsett var ni befinner er i tid och rum är vi övertygade om att även ni kommer att lära er någonting nytt om den nordiska region så många av oss studerar och försöker förstå.

Innehåll:

Skandinaviske engagementer 1945–1967
Jan Rosiek

I et internationalt avantgardelogisk perspektiv kan man betragte det tyvende århundredes kultur i forhold til to klynger af “begivenheder”, en klassisk heroisk (høj)modernisme i kunstarterne fra begyndelsen af århundredet og en begyndende postmodernisme i både kunst og teori fra ca. 1970, der begge først blev navngivet og kortlagt senere. Den nordiske udvikling er ikke samtidig hermed, men snarere på de fleste områder forsinket, ligesom en ny kunstart som filmen næppe artikulerer en paradigmatisk modernisme før efter 1945. Perioden mellem anden verdenskrigs afslutning og de begivenheder, der ofte sammenfattes som “68”, er en mellemperiode, og det er tanken med konferencen at undersøge hvorledes den arter sig i de nordiske lande. Globalt er det politiske klima præget af den kolde krig, som håndteres vidt forskelligt i de nordiske lande, fra dansk NATO-alliance over svensk neutralitet til finsk quasi-sovjetisk satellit. På hjemmefronten konsolideres velfærdsstaten og den kulturelle demokratisering (trods distinktionen mellem fin- og trivial- eller populærkultur) og der foregår en markant demografisk-økonomisk forskydning fra land til by. Idehistorisk kan perioden siges at befinde sig i et spændingsfelt mellem eksistentialisme og marxisme, hvad der også præger forhandlinger og cirkulationer i det æstetiske felt, hvor politisk engagement brydes med avantgardistiske og modernistiske udfordringer, og mimetisk realisme med eksperimenterende og hermetiske tendenser.

Scandinavian Spaces: Memory–Art–Identity
Rikard Schönström

Den 7-9 juni 2012 arrangerade Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund (CSS) konferens Scandinavian Spaces: Memory-Art-Identity på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet. En lång rad framstående forskare från Skandinavien såväl som från andra länder samlades för att diskutera rummets och/eller platsens betydelse i nordisk litteratur, film, bildkonst och kultur. Föredragen rörde sig både om fysiskt konkreta lokaliteter och om olika typer av språkliga eller mentala konstruktioner. I centrum stod frågan om hur platsen eller rummet har inverkat på det historiska medvetandet, det konstnärliga skapandet och den kulturella identiteten i Norden. På konferensen varvades föredrag med brett upplagda panelframföranden och allmänt hållna diskussioner i plenum.

 

Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2022-03-14