Roland Lysell

Lördag (Saturday), 09:30–10:00, H140

Affiliering (affiliation): Stockholms universitet, SWE

Abstract:

Sigbjørn Obstfelders poesi brukar ibland beskrivas som humoristisk. Det unika med den är bland annat att hans dikter ibland kan läsas dubbelt, såsom patetiska eller humoristiska.

Jag hade tänkt närma mig dikterna via Ludwig Binswangers tankar i Drei Formen missglückten Daseins: Verstiegenheit, Verschrobenheit, Manieriertheit (Three forms of failed existence (1956) för att belysa fenomenet.


Om (about):

Jag har varit professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet sedan 1999 och var tidigare högskole/universitetslektor vid samma lärosäte. Jag inledde mina studier vid Lunds universitet, studerade sedan vid Stockholms universitet och vid Freie Universität Berlin, doktorerade vid Stockholms universitet 1983, var Wissenschaftlicher Mitarbeiter vid Freie Universität Berlin 1982–85, førsteamanuensis (svensk lektor) vid Universitet i Oslo 1989, forskarassistent vid Uppsala universitet 1989–93 och vikarierade som professor i Wien 1994. Jag är också verksam som teaterkritiker sedan 1980-talet.

Forskning

Min forskning har i huvudsak bedrivits inom de hermeneutiska, fenomenologiska och dekonstruktiva traditionerna. Min doktorsavhandling Erik Lindegrens imaginära universum (1983) präglas av den franskspråkiga tematiska kritiken (Jean–Pierre Richard, Georges Poulet, Jean Starobinski) men samtidigt utgav jag tre dokumentationer av Lindegrens diktsamlingar av närmast textkritisk karaktär.

Romantikens diktning har sedan 1980-talet varit ett av mina huvudintressen. Det har resulterat i monografin Erik Johan Stagnelius – det absoluta begäret och själens historia (1993) samt ett större antal artiklar om P.D.A. Atterbom, Stagnelius, C.J.L. Almqvist, Novalis, Wordsworth och Shelley. Jag är för närvarande styrelsemedlem i Nordisk Selskab for Romantikstudier.

Under det senaste decenniet har mitt intresse allt mer kommit att ägnas dramat, i synnerhet Henrik Ibsens och August Strindbergs författarskap samt dramateoretiska frågor. Jag arbetar med en monografi om Henrik Ibsens dramer med tonvikt på dramaturgiska och tolkningsteoretiska aspekter. Denna forskning har bedrivits i inspirerande dialog med norska kolleger och jag är för närvarande vice ordförande i Ibsensällskapet i ’Sverige.

Vad gäller teatern, som varit en stark inspirationskälla även för min verksamhet som litteraturforskare, har jag särskilt beaktat de kontinentala avantgardistiska teaterformerna, särskilt den tyska teatern från och med Peter Steins och Klaus Michael Grübers epokgörande iscensättningar av klassiker på 1970-talet till 2010-talets variationsrika teaterlandskap. De senaste årens teaterkritik återfinns på min blogg rolandlysell/oberon-teater.

Till mina dominerande intressen hör universitetspedagogiken. Jag har lärarexamen från Högskolan för lärarutbildning i Stockholm 1983 och har sedan deltagit i många universitetspedagogiska kurser och diskussioner. Jag var tidigare ordförande i Nationella Rådet för Forskarutbildning i Litteraturvetenskap, som jag grundade tillsammans med kolleger från andra lärosäten 2012.

Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2022-06-16