Lita Lundquist

Fredag (Friday), 13:00–14:00, H104 (Hörsalen)

Professor Emeritus at Copenhagen Business School

Lita Lundquist has researched and taught in almost all disciplines of linguistics and published books and articles within e.g. text linguistics, pragmatics, foreign language didactics and translation theory and practice. In recent years, she has focused on how language shapes speech, text and thought and in a broader perspective affects our way of living together. And our way of using humour!

The latter has been a focal point in her research into (Danish) humour, which is the subject of her last two books, Humorsocialisering. Hvorfor er danskerne (ikke) så sjove (som de selv tror de er)? and (together with Helen Dyrbye): Danish Humour – Sink or Swim.

In her lecture at the Lund conference on Nordic humour in the world, Lita Lundquist will, based on these two books on Danish humour, outline a model for how to carry out ‘comparative humour research’. With this, she hopes that - in the long run - one may arrive at not only a comparison of the use of humour in the Nordic countries but also an explanation of any differences.

Professor emeritus ved Copenhagen Business School

Lita Lundquist har forsket og undervist i næsten alle sprogvidenskabens discipliner og publiceret bøger og artikler inden for bl.a. tekstlingvistik, pragmatik, fremmedsprogsdidaktik og oversættelsesteori og -praksis. I de senere år har hun fokuseret på hvordan sprog former tale, tekst og tanke og i et videre perspektiv påvirker vores måde at leve sammen. Og vores måde at bruge humor på!

Dette sidste har været omdrejningspunkt i hendes forskning i (dansk) humor, som er emnet for hendes to sidste bøger Humorsocialisering. Hvorfor er danskerne (ikke) så sjove (som de selv tror de er)? og (sammen med Helen Dyrbye): Danish Humour – Sink or Swim.

I sin forelæsning på Lund-konferencen om Nordisk humor i världen vil Lita Lundquist ud fra disse to bøger om dansk humor skitsere en model for hvordan man kan udføre ’komparativ humorforskning’. Hermed håber hun at man – på sigt – måske kan nå frem til ikke blot en sammenligning af brug af humor i de nordiske lande men også til en forklaring på eventuelle forskelle. 

Photo of Lita Lundquist
Lita Lundquist
Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2022-06-20