Lars Burman

Fredag (Friday), 09:30–10:00, H135a

Affiliering (affiliation): Uppsala universitet, SWE

Abstract:

Fucking Åmål?
Om studenten Johan Risells satir över staden Åmål (1722)


Johan Risell (1697-1724) är idag närmast okänd. Han lyfts emellertid fram som betydelsefull redan i den första svenska litteraturhistorien, Lidén-Fants Historiola. Här sägs Risell ha såväl en ”lycklig föreställnings- och avbildningsförmåga” som ”en enastående livskraft i känslorna” (del VI, 1803). I studentmiljön i Uppsala på 1720-talet framgår av protokoll att han var en underhållare. I nationsmatrikeln har efter hans död antecknats  att Risell ”var ovanligt quick och lärd, samt ansedd ibland de ypperste Svenske Poëter.” I Palmskiöldska samlingen i Uppsala beskrivs han som en förträfflig skald, ”Poëta egregio”.

Hansellis tryckta urval av Risell (1873) omfattar ett halvdussin dikter, de enda av Risell som varit kända. Bland dessa finns en skarp och rolig satir: ”Staden Åmåls och des Inbyggares Beskrifning”.  En närmare undersökning av dikten visar att den kan ha  framförts, eller i varje fall spridits, i samband med en sammankomst bland landsmännen från Värmland och Dalsland i december 1722. Risell avled 26 år gammal, i det närmaste opublicerad. Det skedde mitt i efterdyningarna av det stora nordiska kriget. Detta, tillsammans med hans dikters lättsamma karaktär, förklarar varför han inte givits en plats som föregångare. I en otryckt dikt hänvisar han själv, med lämplig blygsamhet, till Lucidor, Dahlstierna och Runius.

I föredraget sätts Åmål-dikten in i ett litteratursociologiskt, utbildningshistoriskt och biografiskt sammanhang. Dess satiriska teknik friläggs och profileras mot stadsskildringarnas genrehistoria. Dikten kommer att förstås som ett exempel på vitter underhållning i en ung, välutbildad, och ambitiös tidigmodern miljö. Även satirer kan bygga kulturellt kapital. Om man så vill kan delar av Risells författarskap beskrivas som tidig studenthumor.

Risells förmåga att roa och underhålla i Åmål-satiren kommer att kunna beskrivas mot en bredare bild  av författarskapet, eftersom en manuskriptsamling om c. 40 tidigare okända dikter av Risell har identifierats.
 

Om (about):

Professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet 2001- (f.n. tjänstledig).
Överbibliotekare Uppsala universitetsbibliotek 2012-
Ett hundratal vetenskapliga publikationer: https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N94-1200

Photo
Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2022-06-15