Eeva-Liisa Bastman

Torsdag (Thursday), 12:00–12:30, H140

Affiliering (affiliation): Helsingfors universitet, FIN

Abstract:

Tidigmodern bröllopsdiktning som underhållning och nöje

Enligt den klassiska poetiken hade bröllopsdiktningen som uppgift att hylla och gratulera brudparet, men de tidigmoderna bröllopsdikterna hade också en annan funktion: de fungerade som underhållning under själva bröllopsfesten. Underhållningsaspekten hörde ihop med dikternas roll som festsed. Att skriva och trycka dikter för att fira begravningar, bröllop och akademiska fester var en central del av de högre samhällsklassernas kultur och sociala umgänge under den tidigmoderna tiden.

Vad uppfattades då som underhållande och nöjsamt? Bröllopsdikterna är utpräglat glada och upprymda dikter, där själva tillfället ofta blir stoff för dikten. Många dikter beskriver bröllopsfestens olika nöjen, som måltiden, musiken och dansen. Beskrivningen av den sociala tillställning för vilken dikten skrivits används som ett sätt att knyta an till läsaren. Som det har påpekats i tidigare forskning kring bröllopsdiktningen är dikterna i hög grad inriktade på publiken: de försöker genom olika medel skapa upplevelser av delaktighet. Här spelar också humorn en roll.

Föredraget diskuterar bröllopsdikternas sätt att gestalta glädje och nöje. Vilka medel använder sig dikterna av för att höja feststämningen och roa adressaterna och gästerna? Hur blir bröllopsglädje delad glädje i diktningen? Forskningsmaterialet utgörs av personskrifter från perioden 1650–1720 som ingår i Nationalbiblioteket i Finlands samlingar.
 

Om (about):

Fil.dr, postdoktoral forskare i litteratur vid Finska Litteratursällskapet och Helsingfors universitet. Forskar i svensk- och finskspråkig tidigmodern diktning inom ramen för projektet Harmonian ja konfliktin laulut: suurvalta-ajan henkilö- ja juhlarunous Suomessa (2020–2022), som finansieras av Konestiftelsen. Har i sin tidigare forskning behandlat 1600-talets bibelepik och pietistisk psalmpoesi från 1700-talet.

Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2022-08-15