Anna Hultman

Onsdag (Wednesday), 13:30–14:00, H135a

Affiliering (affiliation): Lunds universitet, SWE

Abstract:

”hårt ölspäck som så att säga blir en del av kraniet”

Humor, pornografi och maktkritik i Carl-Henning Wijkmarks Jägarna på Karinhall (1972)

 

När författaren och översättaren Carl-Henning Wijkmark debuterade med romanen Jägarna på Karinhall (1972) väckte verket, föga förvånande, stort uppseende bland kritikerna. Romanen utspelar sig i samband med de Olympiska spelen i Berlin 1936 och skildrar händelser som äger rum under den tre dagar långa jaktfest som arrangerats på Hermann Görings jaktslott Karinhall. Excessen är den princip som styr på Karinhall: jaktfesten överflödar av mat, dryck, sex, intriger och maktspel. Läsaren får följa såväl Göring själv som en norsk maratonlöpare, Roar Trøgesen, som på punkt efter punkt misslyckas med ett spionuppdrag han värvats till av brittiska Secret Service. Romanen utmärks av en intrikat genreblandning. Fakta och fiktion flätas samman och verket lånar drag från agent- och spionromaner, pornografi, folksaga och historisk roman –Wijkmark själv beskrev den som en pastisch. Kritikerna förfasades av sammanblandningen av nazism och explicit sexualskildring och anklagade romanen för att inte tillräckligt tydligt ta ställning mot de nazistiska utsvävningarna som skildrades. Författaren själv argumenterade omvänt för att ett dylikt förmyndarskap gentemot läsaren var såväl okonstnärligt och omoraliskt.

Jägarna på Karinhall saknar explicita eller demonstrativa avståndstaganden gentemot de nazistiska utsvävningar som skildras i romanen. Berättaren intar en ambivalent roll och växlar mellan att ömsom dela de mäktiga männens blick på världen, ömsom förlöjliga dem. Jag vill dock argumentera för att romanen tar ställning på mer implicita sätt. Genom en rad humoristiska grepp upprättas en kritisk och samtidigt gycklande distans i romanen – humorn framträder helt enkelt som en avgörande, värderande instans i Jägarna på Karinhall. De humoristiska greppen framträder i både komposition och språk, exempelvis i hur romanen leker med olika genrekonventioner, växlar mellan fokalisatorer och imiterar och förvrider en rasbiologisk diskurs. Genom de humoristiska greppen skärskådas och detroniseras 1930-talets fascistiska och nazistiska potentater och åskådningar mer specifikt, samtidigt som romanen på ett mer generellt plan exponerar och kritiserar en bredare totalitär mentalitet som inte är förbunden med en specifik ideologi utan med maktens själva väsen.

Om (about):

Utbildning:

 • 2016: Lunds universitet. Forskarutbildning vid Språk- och litteraturcentrum.
  Doktorand i litteraturvetenskap med ett avhandlingsprojekt om svensk erotisk litteratur 1819–2019.
 • 2012 – 2014: Lunds universitet. Filosofie masterexamen i litteratur - kultur – medier. Specialisering i allmän litteratur.

Arbetslivserfarenhet:

 • 2022: Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet.
  Gästföreläsare på kursen ”Sexualitet i ord och bild”, mastersprogrammet i sexologi.
 • 2020: Medicinska fakulteten, Lunds universitet.
  Universitetslärare på läkarprogrammet, där litteraturseminarier ingår i utbildningens professionell utveckling-moment.
 • 2017: Humanistiska fakulteterna, Lunds universitet.
  Universitetslärare på grund- och kandidatnivå i litteraturvetenskap och barnlitteratur och på sommarkursen ”Pestens tid: historiska och existentiella perspektiv på pandemier”.

Uppdrag:

 • 2021:Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL)
  Biträdande huvudredaktör.
 • 2017 ­– 2020: Lunds universitet                       
  Doktorandrepresentant i styrelsen för Språk- och Litteraturcentrum.
 • 2015 – 2017: Lundensiska litteratursällskapet
  Styrelseledamot och biträdande kassör.

Publikationer

 • 2018: Refereegranskad artikel i antologi
  Anna Hultman, ”Oskyldiga hyllningar och oanständiga förslag. Tegnérs ekivoka diktning sedd i ljuset av hans diktande till damer”, i Efter Tegnér. Experiment med traditionen, Lund: Lunds universitet, 2018, s. 45–82.
 • 2017: Essä i tidskrift
  Anna Hultman, ”Ces poèmes qu’on ne lit que d’une main? Om poesins pornografiska potential och erotiska kraft”, Populär poesi, 2017, nr. 30, s. 11–16.
 • 2017:Essä i antologi
  Anna Hultman, ”I nationens famn eller, att famna nationen. Om att kroppsligt begreppsliggöra nation, stat och geografi”, i Geopolitik. 13 försök, Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, 2017, s. 33–39.
 • 2017: Författarporträtt
  Anna Hultman, ”Daniel Möller”, i En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält, Göteborg: Makadam, 2017, s. x.
 • 2014: Masteruppsats
  Anna Hultman, ”Att bruka binariteter och sönderstycka skrivandet. En studie av groteska strategier för binaritets- och språkkritik i Nikanor Teratologens Äldreomsorgen i övre Kågedalenı och Förensligandet i det egentliga Västerbotten”, Lunds universitet, 2014.
 • 2013: Magisteruppsats
  Anna Hultman, ”Jaget i grafisk form. En studie av självframställning i svenska serieromaner”. Lunds universitet, 2013.

Konferenser

 • 2021: Lunds universitet
  Presentation av TfL:s internationaliseringsstrategier vid forskarseminariet i litteraturvetenskap.
 • 2020: Columbia University
  Deltagande i workshopen ”Narrative Medicine & The Creative Impulse”.
 • 2019: Linnéuniversitetet
  Deltagande vid symposiet ”Pornography in the pre-digital era: distribution, consumption, and the law”.
 • 2017: Lunds universitet
  Presentationen ”Oskyldiga hyllningar och ekivoka propåer: Esaias Tegnérs damdiktning”, del av panelen ”Rethinking Tegnér” vid CSS konferensen ”Rethinking Scandinavia”.
 • 2017: The University of Edinburgh
  Presentationen ”Swedish Erotic Literature – In Between Pornography and Something Else”, vid konferensen Nordic Research Showcase.
 • 2016: Södertörns högskola
  Deltagande vid symposiet ”Carl Jonas Love Almqvist – verklingshistoria, komparationer och omläsnignar”.
photo
Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2022-06-15