Tommy Bruhn & Joanna Doona

Fredag (Friday), 11:00–11:30, H135a

Affiliering (affiliation):
Tommy Bruhn – Institut for kommunikation, Københavns universitet, DEN
Joanna Doona – Institutet för kommunikation och medier, Lunds universitet, SWE

Abstract:

”Jämtland? Tror du mener Øst-Trøndelag”
Skämt, allvar och banal skandinavism på internet


Humor är centralt i byggandet av gemenskap – med inverkan på inkludering, tillit och intimitet (Friedman & Kuipers 2013). Samtidigt kan humor skapa fientlighet och exkludering, och driva polarisering (Billig 2005a; b; Malmqvist 2015). Gränserna mellan skämt och allvar blir därmed flytande och en fråga om ständig omförhandling och diskussion (Bruhn & Doona 2021). Såväl lyckade skämt som övertramp kan avslöja djupt hållna gemensamma föreställningar – eller skiljelinjer – inom en gemenskap (Critchley 2002).

Detta paper fokuserar på skämtsam interaktion online mellan de skandinaviska länderna. Vi diskuterar hur skämt, memes och ironi har använts mellan internetanvändare från Sverige, Norge och Danmark, och hur de bemötts med skratt, allvar eller indignation. Empiriska nedslag görs i två perioder: dels under pandemiåren 2020 och 2021, då relationerna mellan länderna stundtals var ansträngda, dels under Rysslands invasion av Ukraina, då länderna funnit en viss enighet i relation till ett gemensamt yttre hot. Studien tar sitt huvudsakliga material från webbforumet reddit, med särskilt fokus på de nationella underforumen och gemensamma skandinaviska forum såsom r/nordic, r/scandinavia, r/Nordichistorymemes och r/kalmarreunion. Studien genomförs med sajt-specifik digital etnografi, för att bevara den för humorförståelsen så viktiga kontexten, i kombination med retorisk analys av poster och kommentarer för att undersöka hur mening skapas och omförhandlas i interaktionen.

Diskursen i dessa onlinemiljöer är mångfacetterad och föränderlig. Interaktioner där medborgare skämtar om och med sina grannländer vittnar stundom om såväl ideologisk som banal nationalism (Billig 1995), och stundom om en nordisk gemenskap trots interna skiljelinjer – skiljelinjer som tenderar att vara flytande och i hög grad beroende av diskussionernas underliggande tematik. Detta kan förstås som en banal skandinavism, där särskilt Island, Finland och Baltikum tilldelats liminala roller i gemenskapen.

Den mellanskandinaviska humorn på nätforum kan ses som en förlängning av en lång historisk tradition, som funnit nya funktioner i den digitala världen – med nya möjligheter både för att skämta om, och tillsammans med, medborgare från sina grannländer. Så till vida är det möjligt att tala om en framväxande folklig skandinavisk offentlighet (Hauser 1999) och ett kulturellt medborgarskap (Stevenson 2012; Riegert 2015); samlat och färgad av en banal skandinavism och fokuserad mot att diskutera delade, skandinaviska problem. Denna offentlighets normer är under ständig förhandling, och där spelar humorn och skämtrelationer (Gundelach 2000) en särskild retorisk konstituerande roll.

Referenser

Billig, M. (1995). Banal Nationalism. London: Sage.

Billig, M. (2005a) Laughter and Ridicule. Towards a Social Critique of Humour. London and Thousand Oaks: Sage.

Billig, M. (2005b). Comic Racism and Violence. I: Lockyear, S. & Pickering, M. (red.). Beyond a Joke - The Limits of Humour. Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 25-44.

Bruhn, T. & Doona, J. (2021). Serious Grappling with Satire: Rhetorical Genre Affordances and Invitations to Participation in Public Controversy. Javnost. Epub 26 Oct-21. DOI: 10.1080/13183222.2021.1983303

Critchley, S. (2002). On Humour. Oxon: Routledge.

Friedman, S. & Kuipers, G. (2013). The Divisive Power of Humour: Comedy, Taste and Symbolic Boundaries. Cultural Sociology 7(2): 179-195.

Gundelach, P. (2000). Joking Relationships and National Identity in Scandinavia. Acta Sociologica 43(2): 113-122.

Hauser, G. A. (1999). Vernacular Voices: The Rhetoric of Publics and Public Spheres. Columbia: The University of South Carolina Press.

Malmqvist, K. (2015) Satire, racist humour and the power of (un)laughter: On the restrained nature of Swedish online racist discourse targeting EU-migrants begging for money. Discourse and Society 26(6): s. 733-753.

Riegert, K. (2015). Understanding Popular Arab Bloggers: From Public Spheres to Cultural Citizens. International Journal of Communication 9, s. 458-477.

Stevenson, N. (2012). Cultural Citizenship, education and democracy: redefining the good society. Vega, J. & Boele van Hensbroek, P. (eds.), Cultural Citizenship in Political Theory. Oxfordshire: Routledge, s. 31-47
 

Om (about):

Joanna Doona (fil. dr. medie- och kommunikationsvetenskap) är biträdande lektor vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Hennes forskning rör sig i skärningspunkten mellan det allvarliga och det tramsiga: genom studier av humorrelationer, satir och satirens publiker. Hennes kommande bok (Det politiska skrattet, 2022, Studentlitteratur) är en omarbetad version av hennes avhandling om unga medborgares intresse för och engagemang i nyhetssatir. För närvarande studerar hon public service-satirens publik under den förra valrörelsen, samt hur skämt påverkar interaktionen i vaccinationsdebatten i digitala medier.

Tommy Bruhn (fil. dr. retorik) är tenure track-adjunkt vid Institut for Kommunikation, Københavns universitet. Hans forskning är inriktad på pluralism, olikhet och politisk kultur. Han disputerade 2018 på en avhandling om flertydighet i politisk ledarskapsretorik, och har sedan dess forskat om humor och allvar i sociala medier, politisk polarisering i Sverige, och politiskt identitetsskapande i svensk populärmusik. Bruhn är sekreterare i Nordiska Retorikföreningen.

photo
photo
Page Manager: iwcss.administratorssol.luse | 2022-06-15