lu.se

Internationella webbgemenskapen för skandinaviska studier

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Presskonferens: CSS lanserar EINAR HANSENS FÖRELÄSNINGSSERIE

2017-01-25

Den 30 januari 2017 13:00 bjuder Centre for Scandinavian Studies Copenhagen–Lund (CSS) och Einar Hansens Allhemsstiftelse in till presskonferens om en nystartad föreläsningsserie. Föreläsningarna kommer att ges vartannat år och arrangeras i samband med CSS:s internationella forskar-konferenser.

Föreläsningsserien syftar till att uppmärksamma nya perspektiv på Skandinavien och på kultur i Skandinavien. Mer specifikt vill vi inom ramarna för humaniora-forskning lyfta blicken från det nationella till det regionala och globala, och också utforska möjligheterna för en korsbefruktning dem emellan.

I mötet mellan ett globalt perspektiv där Skandinavien framträder som en mer eller mindre gemensam och likartad kultursfär och ett regionalt perspektiv som förmår urskilja skillnader både mellan och inom de skandinaviska länderna tror vi att en fruktbar diskussion kan ta sin början. En diskussion som varken utgår ifrån eller stannar vid nationella och kulturella gränser utan istället utforskar just dessa gränser, i vår samtid och i historien.

Utifrån denna målsättning kommer våra föreläsningar att hållas av framstående forskare och tänkare från såväl de skandinaviska länderna som från resten av världen. Det pågår en mängd kvalitativ och högintressant forskning om skandinavisk kultur och skandinaviska språk i vår omvärld, inte minst i Tyskland, USA, Frankrike och Kina, men också i Östeuropa, baltländerna och Indien. 

CSS internationella konferenser ämnar föra dessa internationella och skandinaviska forskare samman, med varandra men också med allmänheten. Einar Hansen föreläsningsserie kommer att utgöra ett fundament i denna satsning, och vårt mål är att det skall bli en händelse av institutionell karaktär som är till gagn också för Lunds universitet.

Den första Einar Hansen-föreläsningen kommer att hållas av Anne-Marie Mai, professor i litteraturvetenskap vid Syddansk Universitet. Föreläsningen hålls i samband med den internationella konferensen Rethinking Scandinavia som CSS arrangerar vid Lunds universitet 14-17 juni 2017.

NÄR: 30 januari 2017, 13:00-14:00

VAR: sal L201 i Lingvisthuset, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

FRÅGOR: Kontakta Centre for Scandinavians sekretariat - Emelie Eleonora Wiman-Lindqvist eller Robert Ekdahl för vidare upplysningar.

VÄLKOMNA!

Centre for Scandinavian Studies och Einar Hansens Allhemsstiftelse 

Partner