lu.se

CSS Database for Scandinavian Studies Resources

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Konferens: IASS 2016, Groningen, Nederländerna

2015-09-01

Den 31a konferensen för IASS (The International Association of Scandinavian Studies) kommer att hållas på Universitetet i Groningen mellan den 9-13 augusti 2016. Konferensen arrangeras av sektionen för Skandinaviska studier på fakulteten för Europeiska språk och kulturer (ETC).

Temat kommer att vara: "Transit ´Norden´ och ´Europa´".

Call for Papers kommer sändas ut i Oktober 2015.

Deadline för abstracts är den 15 Januari 2016.

 

Från beskrivning av temat:

2000-talet präglas av en dynamik som har flera sidor. Det råder en skör balans mellan ´the global´ (det internationella) och ´the local´ (det nationella); ibland mynnar det ut i en s k glocalisering där nya impulser utifrån förenas med det som redan finns. På det vetenskapliga och kulturella området pendlar det starkt mellan pessimism och optimism. Vilken roll spelar kultur och litteratur i dessa processer? Vad tjänar det till att behålla det egna språket när engelskan har blivit ´lingua franca´ i nästan alla vetenskapliga discipliner? Västvärldens kriser i början av 2000-talet har fått sina följder på de vetenskapliga och kulturella områdena. Politiska och strategiska beslut fattas ofta utifrån kommersiella perpektiv. Även vetenskap ska marknadsföras nuförtiden. Men hur säljer man forskning i litteratur, kultur och språk och dess resultat? Finns det möjligheter för humaniora, de s k ´soft powers´? Eller ska vi slå vakt om autonomin och finna oss i att det kan leda till en låg status inom vetenskap och samhälle? I synnerhet små språk och kulturer som ofta befinner sig i periferin, även inom humanoriora, har konfronterats med stora förändringar och nya krav.

För mer information, se här.

Partner