lu.se

CSS Forum and Resources

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

CSS

Välkommen till Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund

OBS: CSS har ny hemsida:

https://csspublications.net/css-homepage

 

Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund (CSS) är en organisation som startade sin verksamhet 2010 och bygger på ett nära samarbete mellan Institut for Nordiske Studier og  Sprogvidenskab (INSS) vid Köpenhamns universitet och Språk- och litteraturcentrum (SOL) vid Lunds universitet. Snarare än en akademisk institution i fysisk bemärkelse har CSS karaktären av ett nätverk i vilket en rad olika utbildnings- och forskningscentra i och utanför Norden skall kunna stå i tät förbindelse med varandra tack vare en permanent administrativ bas i Lund och Köpenhamn. Centrets långsiktiga målsättning är att bli världsledande vad gäller forskning och avancerad utbildning inom det skandinaviska eller nordiska kulturområdet, och just samarbetet mellan SOL och INSS, två av Nordens största och mest framstående humanistiska universitetsinstitutioner, skall förhoppningsvis kunna ge centret den internationella slagkraft det behöver.

Mer konkret har CSS två huvuduppgifter: 

1) Å ena sidan vill vi exportera den skandinaviskt orienterade forskningen och utbildningen vid Lunds respektive Köpenhamns universitet till skandinavister i andra länder, exempelvis genom att arrangera kurser, seminarier, symposier och konferenser för utländska forskare, phd-studenter och master-studenter. Medan intresset för den nordiska kulturen och det nordiska samarbetet under senare år har varit vikande i våra egna länder, tycks intresset för Norden ha blivit desto större utomlands, kanske framförallt i Östeuropa och i Asien, där det pågår en våldsam ekonomisk expansion och där det nordiska välfärdssamhället för många har kommit att framstå som ett ideal.

2) Å andra sidan vill vi importera ett internationellt perspektiv på vår inhemska forskning och utbildning. Många forskare och lärare vid våra institutioner har insett att ett strikt nationellt studium av nordiska språk och nordisk kultur inte längre är hållbart i en värld präglad av globalisering. Vi måste helt enkelt vidga perspektivet och studera den nordiska kulturen i förhållande till andra kulturer, både västerländska och icke-västerländska. Därför bör vi i vår forskning och utbildning lägga stor vikt vid sådana teman som utmärker Norden i ett internationellt sammanhang, till exempel frågor som berör modernitet och välfärd, natur och miljö, jämlikhet och genus, barn- och ungdomskultur.

Sedan starten 2010 har CSS arrangerat ett flertal workshopar med såväl danska som svenska deltagare i avsikt att inventera den forskning i skandinaviska studier som bedrivs vid INSS och SOL. Centret har även organiserat två större konferenser kring nordisk litteratur och film där en lång rad internationellt erkända forskare i skandinaviska studier har varit inbjudna. Samtidigt har centret påbörjat det mödosamma arbetet med att koordinera undervisning, forskning och forskarutbildning med inriktning mot skandinaviska studier i Lund och Köpenhamn. Vid sidan om verksamheten i Lund och Köpenhamn har centret verkat för att skapa goda kontakter med nordiskt inriktade universitetsinstitutioner utomlands. Vi har bland annat besökt de skandinaviska avdelningarna vid Humboldt Universität i Berlin, University College i London och Fudan i Shanghai samt deltagit i stora internationella konferenser med nordiska teman vid universitet i Wien, Chicago och San Francisco.

Partner